Spojená škola Lipany

Spojená škola Lipany

Tehelná 23
08271 Lipany
IČO: 42089832

Informácie o inštitúcii Spojená škola Lipany

Spojená škola

 

SŠ v Lipanoch je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím, detí s kombinovaným postihom a detí s autizmom.

Úlohou školy je poskytnúť žiakom základné vzdelanie primerané stupňu postihnutia, rozvoj  rozumových a komunikačných schopnosti,  rozvoj manuálnych zručností a návykov a príprava žiakov na integráciu do spoločnosti. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje tím špeciálnych pedagógov, prevažne psychopédov prostredníctvom špecifických didaktických činností v úzkej spolupráci s centrom  špeciálno-pedagogického poradenstva, výchovnou poradkyňou, triednymi učiteľmi a  rodičmi žiakov.
Obsah vzdelávania v Spojenej škole (ďalej SŠ), je prispôsobený druhu a stupňu postihnutia žiakov. Na základe týchto postihnutí je SŠ vnútorne diferencovaná na vzdelávacie varianty, v ktorých sa žiaci vzdelávajú podľa učebných plánov a učebných osnov variantu A, B. Žiaci, ktorých nemožno vzdelávať podľa týchto variantov, sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacíchprogramov /vzdelávací variant C/.
Vzdelávací variant A má 9 ročníkov a variant B alebo C 10 ročníkov.
Učebný obsah variantu A je určený pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Obsah vzdelávania je v porovnaní so základnou školou mierne redukovaný. Rešpektuje pomalšie tempo žiakov a viacaplikačných a korekčných cvičení.
Učebný obsah podľa variantu B je určený pre žiakov v strednom stupni mentálneho postihnutia a poskytuje základy vzdelania. Je zredukovaný na osvojenie si základných vedomostí, zručností a návykov.

 

Autistická trieda

Praktická škola

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Simba

Detašované pracoviská

Občianské združenie

Školský klub detí

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Anna Lepáková
 

Zástupkyne riaditeľky školy:

 

PaedDr. Mária Lašová
Mgr. Martina Andrášová

Kde nás nájdete?

Zobrazit